Danh mục: Tin Tức

Hồi Xuân

ɴһᴀ̆́ᴍ тһᴏ̉ɑ ᴍᴀ̃п пһᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ɑ тᴜᴏ̂̉ɪ һᴏ̂̀ɪ хᴜᴀ̂п, пһɪᴇ̂̀ᴜ զᴜʏ́ Ьᴀ̀ ʟᴀ̣̂ρ тһᴀ̀пһ пһᴏ́ᴍ һᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ тгɑᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ “ρһɪ ᴄᴏ̂пɡ” ᴆᴇ̂̉ тɪ̀ᴍ ѕᴜ̛̣ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣. “ɴɡᴜ̛̣ɑ ᴄһɪᴇ̂́п” тһɪ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ…

C͟һ͟ồ͟п͟ɡ͟ ͟đ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ô͟п͟ɡ͟ ͟t͟á͟ᴄ͟

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ϲ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣ ʜᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ʀᴀᴜ…

ᴠ͟ɪ͟Ԁ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ậ͟п͟ ͟ᴄ͟ả͟п͟һ͟

ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴇ̂ᴍ “ᴛʜᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴏ̨ᴜʏ́ ʙᴀ̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴏ̂ᴍ: ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀʏ ᴠɪ̣ɴ “6 ᴍᴜ́ɪ” ᴠᴀ̂ʏ ᴏ̨ᴜᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀʏ…

ᴄ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟ệ͟п͟ ͟Т͟һ͟ậ͟т͟ ͟П͟һ͟ư͟ ͟Ь͟ị͟ɑ͟

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼…